Przeglądarka nie obsługuje znacznika "embed", animacja Flash nie zostanie wyświetlona!


Biuro:
ul. Derdowskiego 10A/1
80-315 Gdańsk

Poniedziałek 9:00-15:00
Wtorek 9:00-13:00
Środa 9:00-15:00
Czwartek 12:00-17:00
Piątek praca w terenie


        Szanowni Państwo,

        Niniejszym pragniemy przedstawić ofertę naszej firmy w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.
        Oferujemy Państwu rzetelne wykonanie kompleksowych czynności zarządzania nieruchomościami a w szczególności:

obsługa administracyjna
• weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
• Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz danych teleadresowych właścicieli;
• rejestracja nowopowstałej Wspólnoty - nadanie jej numeru REGON i NIP,
• prowadzenie bazy danych właścicieli lokali w formie teczek lokali oraz w formie elektronicznej zgodnie z zasadami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
• przygotowywanie oraz zwoływanie w imieniu Wspólnoty i obsługa zebrań współwłaścicieli, w tym w szczególności opracowywanie projektów uchwał i założeń do planu gospodarczego
• realizacja uchwał Wspólnot.
• Współpraca z Zarządem Wspólnoty przy podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących sprawowania przezeń funkcji,
• zawieranie, zmiany oraz rozwiązywanie umów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej i jego Zarządu oraz zgłoszenie
szkody, przygotowanie dokumentów, uczestnictwo w wizji lokalnej oraz zlecenie naprawy
• obecność administratora na terenie nieruchomości w ramach potrzeb
• zawieranie umów i negocjowanie warunków na dostawę mediów dla części wspólnych nieruchomości tj. energii elektrycznej, wywozu nieczystości, gazu, ciepłej i zimnej wody oraz rozliczanie kosztów ich zużycia,
• wyszukiwanie firm świadczących usługi i negocjowanie warunków umowy,
• nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach wspólnych.
• obecność administratora na terenie nieruchomości w ramach potrzeb
obsługa bankowo- księgowa
• pełna obsługa finansowo-księgowa zgodnie z obowiązującym prawem,
• otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego dla nieruchomości,
• opracowanie planów zarządzania nieruchomością,
• przygotowanie rozliczeń planów gospodarczych,
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
• rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów i funduszu remontowego,
• pomoc w uzyskaniu finansowania remontów nieruchomości,
• windykacja i analizowanie należności,
• przygotowanie dokumentacji dla banku w celu uzyskania kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
• obsługa udzielonego kredytu,
• sporządzanie deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego i rozliczanie się z Urzędem,
• wydawanie stosownych dokumentów właścicielom
obsługa techniczna
• prowadzenie ksiązki obiektu budowlanego,
• opracowanie planów remontów,
• współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Naczelnym Architektem Miasta, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi organami samorządowymi, których decyzje mają wpływ na proces architektoniczny oraz budowlany, wygląd nieruchomości oraz jej otoczenie,
• zlecanie i nadzór nad bieżącymi naprawami i konserwacjami,
• terminowość zlecania przeglądów nieruchomości (zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego):
- przeglądy techniczne,
- przeglądy kominiarskie,
- przeglądy gazowe,
- przeglądy elektryczne,
- przeglądy instalacji piorunochronowej
• sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację instalacji technicznej i modernizacje w budynku,
• planowanie wydatków w oparciu o ocenę stanu technicznego nieruchomości wraz z uwzględnieniem ich w planie finansowym,
• współpraca z biurem projektowym w celu przygotowania dokumentacji i zawarcia umowy,
• zbieranie ofert dotyczących realizacji prac remontowo-budowlanych zgodnych z planem i projektem,
• dokonanie zgłoszeń i uzyskanie stosownych pozwoleń związanych z pracami remontowo-budowlanymi
• sporządzenie umowy na roboty budowlane,
• sporządzenie protokołu wprowadzenia na budowę,
• sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowym wykonaniem prac remontowo - budowlanych,
• odbiory robót z udziałem inspektora nadzoru,
• Egzekwowanie praw wynikających z gwarancji i rękojmi od wykonawców i producentów instalacji i urządzeń.

      WZORY DO POBRANIA:
   • Kartoteka finansowa właściciela lokalu -wzór
   • Zawiadomienia dla właściciela wielu lokali - wzór
   • Zawiadomienia dla właściciela jednego lokalu - wzór 1
   • Zawiadomienia dla właściciela jednego lokalu - wzór 2
   • Rozliczenie mediów - wzór
Nie pozostawiamy Państwa samych z problemami dot. nieruchomości. Zawsze staramy się udzielić rzetelnych porad. A w sprawach tego wymagających współpracujemy z Radcą Prawnym. Zapewniamy także taką możliwość Wspólnotom Mieszkaniowym na zasadach odrębnych umów (np. w celu prowadzenia skutecznego procesu windykacyjnego, rozstrzygania spraw spornych we Wspólnocie). Współpracujemy z Biurem Pośrednictwa Nieruchomościami ( sprzedaż, wynajem nieruchomości). Zapewniamy także taką możliwość Wspólnotom Mieszkaniowym na zasadach odrębnych umów. Współpracujemy z wieloma sprawdzonymi firmami remontowo-budowlanymi świadczącymi usługi konserwacyjne i remontowe w częściach wspólnych nieruchomości w zakresie usług:
- kominiarskich
- elektrycznych
- hydraulicznych
- gazowniczych
- ogólnobudowlanych
- konserwacji dźwigów osobowych i domofonów.
Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z naszą ofertą i zapraszamy serdecznie do współpracy.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  Zapraszamy do współpracy Deweloperów oferując kompleksową obsługę nowo wybudowanych obiektów Wspólnot Mieszkaniowych:
  • organizacja struktury formalnoprawnej Wspólnoty Mieszkaniowej ( statut, regulamin porządku domowego, regulamin parkingu , etc.),
  • przygotowanie zestawienia kosztów dotyczących zużycia mediów, utrzymania nieruchomości wspólnej i w konsekwencji pierwszego planu gospodarczego dla Wspólnoty,
  • współpraca w tworzeniu organów zarzadzania Wspólnotą Mieszkaniową,
  • administrowanie budynkiem od momentu oddania w użytkowanie w oparciu o pełnomocnictwo od Dewelopera do momentu wyodrębnienia pierwszego lokalu,
  • kontynuacja administrowania/ zarządzania nieruchomością w przypadku podpisania umowy z nowo wybranym Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej od momentu wyodrębnienia
  pierwszego lokalu i powstania Wspólnoty Mieszkaniowej.